आशिष्

प्रेरित गर्नुहोस्। यसको अर्थ हाम्रो मन परिवर्तन गर्नु हो। वरदान गुरुबाट विद्यार्थीलाई दिइएको वस्तु जस्तो होइन। एक विद्यार्थीले "आशीर्वाद" पाएको छ वा प्रेरणा पाएको छ जब उसको आफ्नै मन धर्ममा परिणत हुन्छ, अर्थात् जब विद्यार्थीले आफ्नो जीवनमा शिक्षाको अर्थ बुझेको र एकीकृत गरेको हुन्छ।