भवङ्ग

अचेतन चेतनाको एक निष्क्रिय स्ट्रिम जुन सबै अवसरहरूमा अवस्थित हुन्छ जब स्पष्ट रूपमा चिन्न सक्ने चेतना अवस्थित हुँदैन। यो पाली टिप्पणीहरूमा वर्णन गरिएको छ र अभिधर्म तर सूत्रहरूमा होइन।