भानकस

भिक्षुहरूको एउटा समूह जसको कर्तव्य शास्त्रहरू कण्ठ गर्नु र पढाउनु थियो।