पदनामको आधार (अभियोगको आधार, तिब्बती: gdags gzhi)

निर्भरतामा भागहरू वा कारकहरूको सङ्कलन जसमा वस्तु तोकिएको वा अभियोग लगाइएको छ।