अज्ञानता को विलम्बता को आधार

संज्ञानात्मक अस्पष्टता जसले सूक्ष्म द्वैतवादी दृश्यलाई जन्म दिन्छ। सँगृ अशुद्ध कर्म, तिनीहरू अर्हत र शुद्ध-भूमि बोधिसत्वहरू लिनको लागि कारण हुन् मानसिक शरीर; अज्ञानता को विलम्ब।