बर्दो (अन्तरभाव)

एक जीवन र अर्को जीवन बीचको मध्यवर्ती अवस्था।