स्वायत्त सिलोजिज्म (स्वतन्त्र-प्रयोग, तिब्बती: रंग रग्युड की सब्योर बा)

एक सिलोजिज्म जसमा संलग्न पक्षहरू सहमत छन् कि सिलोजिजमका सबै भागहरू स्वाभाविक रूपमा अवस्थित छन्; स्वतान्त्रिकहरूको मनपर्ने तर्क।