संलग्न

एक मनोवृत्ति जसले व्यक्ति वा चीजको राम्रो गुणहरू बढाइचढाइ गर्दछ र त्यसपछि यसलाई टाँस्दछ।