आर्य बुद्ध

एक व्यक्ति जो पूर्ण रूपमा जागृत छ, जस्तै एक आनन्द जीउ वा उत्सर्जन जीउ.