अरहत (पाली: अरहन्त, तिब्बती: dgra bcom pa)

कोही जसले सबै दु:खपूर्ण अन्धकारहरू हटाई मोक्ष प्राप्त गरेको छ।