धारणा (svasaṃvedana, तिब्बती: rang rig)

एउटा "माध्यमिक" चेतना जसले मुख्य चेतनालाई प्रत्यक्ष र अद्वैत रूपमा चिन्छ। केही सिद्धान्त प्रणालीहरूद्वारा दाबी गरिएको छ, यसलाई प्रासांगिकहरू र अरूहरूद्वारा अस्वीकार गरिएको छ।