प्रकट हुने वस्तु (प्रतिभास-विशाय, तिब्बती: स्नांग युल)

वस्तु जुन वास्तवमा चेतनामा देखिन्छ। वैचारिक चेतनाको प्रकट हुने वस्तु भनेको कुनै चीजको वैचारिक रूप हो।