विश्लेषणात्मक ध्यान (विकारभवन, तिब्बती: dpyad sgom)

मनन वस्तु बुझ्नको लागि गरिएको।