विश्लेषण (vicāra, तिब्बती: dpyod pa)

एउटा मानसिक कारक जसले वस्तुलाई विस्तृत रूपमा जाँच्छ।