कुल (स्कन्ध, खान्धा)

चार वा पाँच घटक जसले जीवित प्राणी बनाउँछ: रूप (निराकार क्षेत्रमा जन्मेका प्राणीहरू बाहेक), भावना, भेदभाव, विविध कारकहरू, र चेतनाहरू।