अगम

चिनियाँ क्याननमा शास्त्रहरूको एथोलोजीहरू जुन पाली क्याननका पाँच निकायहरू मध्ये चारसँग मेल खान्छ।