कष्टप्रद अस्पष्टता (क्लेशवरण, तिब्बती: न्योन मोंग्स की स्ग्रिब पा)

मुख्यतया मुक्तिलाई रोक्ने अस्पष्टताहरू; दु:ख र तिनीहरूको बीउ।