वास्तविक ध्यान (तिब्बती: bsam gtan gyi dngos gzhi)

यसको तयारी चरणहरू पूरा गरेपछि थप परिष्कृत ध्यानिक एकाग्रता प्राप्त भयो।