वास्तविक स्पष्ट प्रकाश (चौथो चरणको)

उच्चतम योगको समाप्ति चरणमा एक चरण tantra जसमा सबै हावाहरू हृदयमा अविनाशी थोपामा विलय भएका छन् र मौलिक, जन्मजात स्पष्ट प्रकाश दिमागले खालीपनलाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्दछ।