पहुँच एकाग्रता (पाली: उपाचार समाधि)

पहिलो ध्यानको तयारी चरण। यहाँ पाँच बाधाहरू दमन गरिएको छ तर पाँच अवशोषण कारकहरू अझै दृढ छैनन्।