अक्टोबर 14, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

प्रामणवर्तिक निष्कर्ष

कर्म र तृष्णा समान रूपमा त्याग्नु पर्छ भन्ने विचारलाई खण्डन गर्ने टिप्पणी, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्