अक्टोबर 13, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

आस्तिक-कर्मवादी र जैनहरूको खण्डन 

आस्तिक-रिवाजवादी समाजशास्त्रको खण्डनमा टिप्पणीको समापन र खण्डनमा टिप्पणी सुरु…

पोष्ट हेर्नुहोस्