अक्टोबर 5, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बाटोको सत्यता

समापनको सत्यतामा टिप्पणीको समापन, र सत्यमा टिप्पणीको सुरुवात…

पोष्ट हेर्नुहोस्