अक्टोबर 4, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

शान्ति र उदात्तता

टिप्पणीले अन्त्यको सत्यको दोस्रो र तेस्रो पक्षहरू समावेश गर्दछ: शान्ति र उदात्तता,…

पोष्ट हेर्नुहोस्