अक्टोबर 3, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

आफैंमा ध्यान गर्दैन

नो-सेल्फमा ध्यान गर्ने तरिकामा टिप्पणी, कसरी सर्वज्ञान प्रमाणित गर्ने, र सुरुवात…

पोष्ट हेर्नुहोस्