जनवरी 8, 2021

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 2 बौद्ध अभ्यासको आधार

बहुमूल्य मानव जीवनको समीक्षा

अध्याय 8 को समीक्षा गर्दै, बहुमूल्य मानव जीवनको लागि आवश्यक 8 स्वतन्त्रता र 10 भाग्यहरू छलफल गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्