अक्टोबर 11, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

अन्त्यको सत्यता

उत्पत्तिको सत्यको बारेमा टिप्पणीको समापन पछि सत्यको बारेमा टिप्पणी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्