प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

༄༅། ནུབ་་ནུབ་ ནུབ་ པ་ རིག་ རིག་ འཛིན་ གྲགས་ ཀྱིས་ པའི་ པའི་ ཞེན་ པ་ བཞི་ བཞུགས བཞུགས ་ །

༄༅། ནུབ་་ནུབ་ ནུབ་ པ་ རིག་ རིག་ འཛིན་ གྲགས་ ཀྱིས་ པའི་ པའི་ ཞེན་ པ་ བཞི་ བཞུགས བཞུགས ་ །

सचेन कुंगा निङ्पोको थाङ्का छवि।
द्वारा छवि हिमालयन कला संसाधन.

ཞེས་ པ་ པ་ རྣལ་ འབྱོར་ འབྱོར་ དབང་ དབང་ ཕྱུག་ གྲགས་ གྲགས་ པ་ མཚན་ གྱི་ གསུང་ པ་ པ་ བྲལ་ བྲལ་ གདམས་ ཨྠི ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ཨྠི ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ। चार स्थायित्वहरूबाट स्वतन्त्रताको यो निर्देशन योगीहरूका स्वामी ड्रक्पा ग्याल्त्सेनले बोलेका थिए।

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ།
को श्रद्धाञ्जली गुरु!

རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པའི་ཞལ་ནས་ མྱ་ངན་ ལས་ལས་ འདས་ པའི་ པའི་ བདེ་ བ་ ཆེན་པོ་ མཆོག་ དོན་ དུ་ དུ་ འདོད་པ་ འདོད་པ་ འདོད་པ་ ཞེན་ བཞི་ བཞི་ བཞི་ དགོས་ དགོས་ དགོས་ དགོས་ དགོས་ དགོས་ དགོས་ དགོས་ དགོས་ དགོས་ དང་ དགོས་ དགོས་ དགོས་ ་ ཞེན་ ་ ཞེན་ ཞེན་ ཞེན་ ཞེན་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। འདི་ལ་ཞེན་པ་བཞི་ནི། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་པ། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལ་ཞེན་པ། བདག་གི་དོན་ལ་ཞེན་པ། དངོས་པོ་དང་མཚན་མ་ལ་ཞེན་པའོ། །
महान पूज्य शाक्यपको मुखबाट: परम महानको खोजी गर्न चाहनेहरू परम आनन्द निर्वाणको चार निर्धारणहरूबाट अलग हुनुपर्छ। यी चार फिक्सेशन हुन्

 1. यो जीवनमा स्थिर भएर,
 2. चक्रीय अस्तित्वको तीन क्षेत्रहरूमा स्थिर हुँदै,
 3. आफ्नो हितमा अडिग भएर,
 4. [स्वभाविक रूपमा अवस्थित] चीजहरू र विशेषताहरूमा स्थिर हुनु।

དེའི་གཉེན་པོའང་བཞི་སྟེ། ཞེན་པ་དང་པོའི་གཉེན་པོོར་འཆདྷཽཔམཔཾགམི་བ གཉིས་པའི་གཉེན་པོར་འཁོར་བའིོར་བའིོཡ གསུམ་པའི་གཉེན་པོར་བྱོར་བྱོ་ཆུབ་མནཆུབ་ཀྱི་གཉེན་ བཞི་བཞི་པའི་ གཉེན་ གཉེན་ པོར་ ཆོས་ ཐམས་ཅད་ ཐམས་ཅད་ རྨི་ལམ་ སྒྱུ་མ་ བུར་ བདག་ བདག་ དྲན་ པའོ པའོ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। 
तिनीहरूका एन्टिडोटहरू पनि चार हुन्:

 1. पहिलो फिक्सेसनको लागि औषधीको रूपमा, मनन गर्नुहोस् मृत्यु र अस्थिरता मा;
 2. दोस्रोको लागि विषादीको रूपमा, चक्रीय अस्तित्वको गल्तीहरू प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्;
 3. तेस्रो को मारकको रूपमा, प्रतिबिम्बित गर्नुहोस् बोधचित्ता;
 4. चौथो को मारक को रूप मा, सबै मा प्रतिबिम्बित घटना निस्वार्थ, सपना वा भ्रम जस्तै।

དེ་དེ་ ལྟར་ དྲན་ ཞིང་ གོམས་ གོམས་ པར་ བྱས་ པའི་ འབྲས་བུ་ འབྲས་བུ་ སྟེ འབྱུང་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। ཆོས་ཆོས་སུ་འགྲོ་བ། ཆོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བ། ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བ། དེ་ ལྟར་ལྟར་ ཤེས་ ཤིང་ གོམས་ གོམས་ པའི་ འབྲས་བུ་ འཁྲུལ་ བ་ བ་ ཤེས་ སུམ་ ཚོགས་ ཚོགས་ པའི་ ངོ་ ངོ་ ངོ་ ངོ་ ངོ་ ངོ་ ངོ་ ངོ་ ངོ་ ་ ཚོགས་ ་ ཚོགས་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་।
त्यस्ता प्रतिबिम्ब र परिचयका चार प्रभावहरू उत्पन्न हुन्छन्:

 1. तिम्रो अभ्यास धर्ममा पुग्छ,
 2. कि तिम्रो अभ्यास बाटोमा पुग्छ,
 3. बाटोमा भएका गल्तीहरू हट्छन्,
 4. र—यस्तो समझ र परिचयको [मुख्य] ​​प्रभाव— त्यो गलत [मन] को रूपमा उत्पन्न हुन्छ। बुद्धबुद्धिको अद्भुत संग्रह।

དེ་ ལ་ལ་ དང་པོ་ ཚེ་ ཚེ་ འདི་ ལ་ ཞེན་ པའི་ གཉེན་པོ་ འཆི་བ་ རྟག་ རྟག་ རྟག་ ནི ནི ནི ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। ནམ་འཆི་ཆ་མེད་པར་བསམ། འཆི་རྐྱེན་མང་བར་བསམ། र དེ་་ དེ་ ལྟར་ ལྟར་ བསམ་པ་ གཅིག་ སྐྱེས་ ནས་ ནས་ ནས་ ཆོས་ གཅིག་ བྱེད་ འདོད་ འོང་ སྟེ སྟེ ་ དེ་དུས་ན་ཆོས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ།
पहिलो, यस जीवनमा स्थिर हुने औषधि, मृत्यु र अनन्तताको प्रतिबिम्ब:

 1. मृत्युको समय अनिश्चित छ भनेर सोच्नुहोस्,
 2. विचार गर्नुहोस् कि अवस्था किनकि मृत्यु धेरै छ,
 3. मरणको समयमा तिमीलाई कुनै पनि कुराले [धर्म बाहेक] लाभ हुने छैन भन्ने व्यापक रूपमा मनन गर्नुहोस्।

यसरी नै यी विचारहरू उत्पन्न गरेपछि मनबाट मात्र धर्म अभ्यास गर्ने इच्छा आउँछ। त्यतिखेर, [तपाईको अभ्यास] धर्ममा पुग्छ।

དེ་ ནས་ ནས་ ཁམས་ གསུམ་ འཁོར་ འཁོར་ བ་ ལ་ ཞེན་ པའི་ གཉེན་ པོར་ འཁོར་ བའི་ ཉེས་ དམིགས་ ནི ནི ནི ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। དེ་ལྟར་ཚེ་ཡ གཞན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང༌། ཚངས་ པ་པ་ དང་ བརྒྱ་ བརྒྱ་ བྱིན་ ལ་ སོགས་ སོགས་ ཀུན་ བདེ་ མཆོག་ མཆོག་ མཆོག་ ནམ་ ན ན ན མ་ཡིན་ཏེ། र དེ་ རྣམས་ ཀྱི་ ཀྱི་ ཚེ་ ཚེ་ དང་ ལོངས་ སྤྱོད་ བསྐལ་ པ་ མར་ མར་ མར་ རྒྱས་ ཀྱང་ ཀྱང་ འཆི་ སྟེ སྟེ སྟེ སྟེ སྟེ སྟེ སྟེ སྟེ སྟེ སྟེ ་ ཀྱང་ ་ ཀྱང་ རྒྱས་ རྒྱས་ རྒྱས་ རྒྱས་ སྟེ རྒྱས་ རྒྱས་ ་ ་ ་ ་। མནར་མནར་ མེད་ པའི་ སེམས་ཅན་ དམྱལ་ དམྱལ་ བར་ སྐྱེ་ བའི་ ཉེན་ ཉེན་ ན པས་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। དེ་ ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ ཀྱང་ སྡུག་བསྔལ་ གྱི་ གྱི་ རང་བཞིན་ ལས་ མ་ འདས་ སྙམ་ དུ་ ཞིང་ ཞིང་ ན་ ན་ ཆོས་ ཆོས་ དུ་ འགྲོ་བ་ འགྲོ་བ་ འགྲོ་བ་ གཅིག་ གཅིག་ གཅིག་ ཡོད་དེ། ཁམས་ གསུམ་ སྡུག་བསྔལ་ སྡུག་བསྔལ་ གྱི་ རང་བཞིན་ ལས་ མ་ འདས་ འདས་ པར་ ་ ་ ་ ་ ་པས। མྱ་ངན་མྱ་ངན་ལས་ འདས་ འདས་ པའི་ བདེ་ བ་ བ་ ཅིག་ རང་ སྙམ་ པའི་ པའི་ སྐྱེ་ ཞིང་ ཞིང་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। एक
त्यसोभए, चक्रीय अस्तित्वको तीनवटा क्षेत्रहरूमा फिक्स गरिएको एन्टिडोटको रूपमा, चक्रीय अस्तित्वको गल्तीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्। तदनुसार, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ, "यद्यपि यो जीवनमा यस्ता दोषहरू छन्, तर अरूहरू - चक्र घुमाउने सम्राटहरू, ब्रह्मा, शक्र, आदि - सबै परम आनन्दित छन् कि होइन?" होइन, तिनीहरू पनि दुख्खाको प्रकृतिभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्। तिनीहरूको जीवन धेरै युगहरू सम्म रहन्छ तर मृत्युमा समाप्त हुन्छ, र तिनीहरूका स्रोतहरू व्यापक छन् तर विनाशमा समाप्त हुन्छन्। यसबाहेक, त्यहाँ नर्कको रूपमा नर्कमा आरामको रूपमा जन्मको खतरा छ। तसर्थ, यी सबै [जीवहरू] पनि दुख्खाको प्रकृतिभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् भन्ने विचारसँग चिन्तन र परिचित भएपछि, जसको अभ्यास मार्गमा पुग्छ, तपाईं बन्नुहुन्छ। तीनवटा क्षेत्रहरू दुख्खाको प्रकृतिभन्दा बाहिर जान नसकेको हुनाले, यो सोच्ने चेतना उत्पन्न गर्नुहोस्, "मलाई चाहिन्छ। परम आनन्द निर्वाणको" र त्यसको लागि सबै मार्गहरूको अभ्यास गर्ने बन्नुहोस्।

དེ་དེ་ལྟར་ རྒྱུད་ རྒྱུད་ ལ་ ལ་ ཀྱང་ ཀྱང་ བྱང་ ཆུབ་ ཀྱི་ སེམས་ དང་ མི་ ལྡན་ བདག་ གཅིག་ བུ་ བ་ བ་ གཉེར་ གཉེར་ གཉེར་ ན གཉེར་ གཉེར་ གཉེར་ གཉེར་ ན ན བུ་ གཉེར་ གཉེར་ ན བདེ་ བུ་ བུ་ བུ་ བུ་ བུ་ ་ བུ་ ་ ་ བདེ་ ན ་ ་ ་ ་ ་ ན। དགྲ་བཅོམ་པའམ། རང་ སངས་སངས་ རྒྱས་ སུ་ སུ་ འགྱུར་ བས་ ན་ བདག་ བདག་ གི་ ལ་ ཞེན་ ཞེན་ པོར་ པོར་ ཆུབ་ ཆུབ་ ནི ནི དྲན་པ་ ནི ནི ནི ནི ནི ནི བྱང་ བྱང་ བྱང་ བྱང་ བྱང་ བྱང་ བྱང་ བྱང་ ་ བྱང་ ་ ་ ་ ་। དེ་ ལྟར་ ལྟར་ ཁམས་ གསུམ་ སྡུག་བསྔལ་ སྡུག་བསྔལ་ གྱི་ རང་བཞིན་ འདི་ ལས་ བདག་ གཅིག་ བུ་ གྲོལ་ བས་ མི་ ཏེ ཏེ ཏེ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। སེམས་ཅན་ འདི་འདི་ རྣམས་ རེ་རེ་ རེ་རེ་ ནས་ གི་ གི་ ཕ་ ཕ་ མ་ མ་ བྱས་ མེད་ མེད་ རྣམས་ ཀྱིས་ ཀྱིས་ ཀྱིས་ ལས་ འདས་ འདས་ འདས་ འདས་ འདས་ བདེ་བའི་མཆོག་ཐོབ་ན། བདག་ བསྐལ་བསྐལ་ པ་ ནས་ ནས་ བསྐལ་ པའི་ བར་དུ་ དམྱལ་ བའི་ སེམས་ཅན་ སེམས་ཅན་ ཀྱང་ ཀྱང་ ཀྱང་ པའི་ གོམས་ གོམས་ གོམས་ ཙམ་ ཙམ་ ཙམ་ ཙམ་ ཙམ་ ཙམ་ ཙམ་ ཙམ་ ཙམ་ ཙམ་ ཤིང་ ཙམ་ ཙམ་ ཙམ་ ་ པའི་ ་ པའི་ པའི་ པའི་ པའི་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। ལམ་ གྱི་གྱི་ འཁྲུལ་ བ་ བ་ དང་པོ་ བདག་ གི་ དོན་ ལ་ ཞེན་ སེལ་ སེལ་ སེལ་ ནོ ནོ ནོ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་।
यद्यपि तपाईंले आफ्नो निरन्तरतामा यस तरिकाले [यो जागरूकता] उत्पन्न गर्नुभयो, यदि तपाईंले खोज्नुहुन्छ भने परम आनन्द आफूलाई एक्लो नपाएका कारण बोधचित्ता, तिमी बन्नेछौ [ ]सुन्ने] शत्रु विनाशक वा एकान्त रियलाइजर। तसर्थ, आफ्नै कल्याणमा फिक्स्ड हुनको लागि एक उपायको रूपमा, विचार गर्नुहोस् बोधचित्ता। जब तपाई भर्खरै परिचित हुनुभयो र [यो] जागरूकता उत्पन्न गर्नुभयो जुन सोच्दछ:

दुख्खाको यस प्रकृतिमा रहेका तीनवटा क्षेत्रहरूबाट आफूलाई एक्लै मुक्त गर्नु लाभदायक छैन, किनकि यी प्रत्येक भावुक प्राणीहरूमध्ये, मेरो पिता र माताको रूपमा काम नगर्ने कोही पनि छैन। यदि यी भावुक प्राणीहरूले परम प्राप्ति गर्छन् परम आनन्द निर्वाणको, म नर्कको रूपमा कल्प भएर जन्मेको भए पनि, यो उत्तम हुनेछ।

तब मार्गको पहिलो गल्ती, आफ्नो कल्याणमा स्थिर भएर, हट्छ।

དེ་ ལྟར་ལྟར་ སྐྱེས་ ཤིང་ ཤིང་ གོམས་ བདེན་ བདེན་ འཛིན་ འཛིན་ བཅས་ བཅས་ གྱུར་ ཐམས་ཅད་ ཐམས་ཅད་ ཐོབ་ པས་ པས་ པས་ དང་ མཚན་ མཚན་ མཚན་ མཚན་ མཚན་ ཞེན་ པའི་ གཉེན་ གཉེན་ པོར་ ཆོས་ ཐམས་ཅད་ བདག་ མེད་པར་ མེད་པར་ དྲན་ ་ ་ ་ ་ ་ཏེ। དེ་ ཡང་ཡང་ ཆོས་ ཐམས་ཅད་ ཐམས་ཅད་ ཅིར་ ཡང་ མ་ གྲུབ་ གྲུབ་ པའི་ ཡིན་ པ་ པ་ འཛིན་ འཛིན་ ན་ ན་ ལ ལ ཡིན་ ལ ལ ལ ལ ལ ལ བྱུང་ བྱུང་ བྱུང་ བྱུང་ བྱུང་ བྱུང་ བྱུང་ བྱུང་ ་ བྱུང་ ་ ་ ་ ་। སྟོང་པར་ཞེན་པ་ཆད་ལྟ་ཡིན་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་ཡོམས་ཅཔ དེ་་དེ་ དེ་ ཡང་ ཡང་ བདག་ གི་ རྨི་ལམ་ དང་ སྣང་བ་ བསྲེས་ སྒོམས་ སྒོམས་ པས་ ཡང་ བདེན བདེན བདེན མི་ བདེན་ བཞིན་དུ་ བཞིན་དུ་ སྣང་བ་ ཡིན་ སྙམ་ སྙམ་ དུ་ དྲན་ དྲན་ བསྒོམ་ པ་ པ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་। ལམ་ གྱི་གྱི་ འཁྲུལ་ པ་ པ་ གཉིས་ པ་ དངོས་པོ་ དངོས་པོ་ མཚན་ མར་ པ་ པ་ པ་ བ་ ནོ ནོ ནོ
यद्यपि तपाईंले [यस्तो जागरूकता] उत्पन्न गर्नुभयो र यसरी परिचित हुनुभयो, यदि तपाईंले वास्तविक अस्तित्वको कल्पना गर्नुभयो भने तपाईंले सर्वज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तसर्थ, [स्वभाविक रूपमा अवस्थित] चीजहरू र विशेषताहरूमा फिक्स हुनको लागि औषधीको रूपमा, तपाईंले सबैलाई चिन्तन गर्नुपर्छ। घटना निस्वार्थ रूपमा। यसबाहेक, सबै घटना कुनै पनि कुराको रूपमा स्थापित नहुने स्वभाव छ। जब साँचो अस्तित्वको अवधारणा हुन्छ, त्यो एक आत्मको दृश्य हो, जबकि स्थिर [मा घटना] खाली [अस्तित्वको] रूपमा शून्यवादको दृष्टिकोण हो। [त्यसैले] सबैलाई चिन्नुहोस् घटना सपना जस्तै हुन। यसबाहेक, आफ्नो सपना-स्वरूपलाई रूपसँग मिलाएर र त्यसमा ध्यान गर्दा, रूपहरू पनि मिथ्याका रूपमा देखिन्छन्। यदि तपाइँ प्रतिबिम्बित हुनुहुन्छ र मनन गर्नुहोस् देखावटी झूटो जस्तै हो भन्ने सोचमा बारम्बार, बाटोमा भएको दोस्रो गल्ती—[स्वभावित रूपमा अवस्थित] वस्तु र विशेषताहरूमा टाँसिएको—मेटिन्छ।

དེ་ ལྟར་ལྟར་ འཁྲུལ་ པ་ པ་ ཐམས་ཅད་ ཞིང་ ཞིང་ མཐར་ མཐར་ པ་ པ་ འཁྲུལ་ ཡེ་ ཡེ་ འཆར་ བ་ བ་ བ་ བྱ་བ་ འབྲས་བུ་ འབྲས་བུ་ འབྲས་བུ་ འབྲས་བུ་ འབྲས་བུ་ པའི་པའི་སངས་ རྒྱས་ རྒྱས་ སྐུ་ སྐུ་ དང་ ཡེ་ ཤེས་ ལ་ ལ་ ཡོན་ ཡོན་ ཏན་ གྱིས་ གྱིས་ ཁྱབ་ བདེ་ བདེ་ བདེ་ མཆོག་ འགྱུར་ འགྱུར་ རོ འགྱུར་ རོ རོ རོ རོ བའི་ རོ རོ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ བའི་ རོ རོ རོ རོ རོ རོ རོ རོ རོ རོ རོ। །
यसरी, जब सबै गल्ती [मन] हटाइन्छ र समाप्त हुन्छ, प्रभाव उत्पन्न हुन्छ। "गल्ती [मन] बुद्धिको रूपमा प्रभात हुने" भनिन्छ, यो एक को पूर्णता हो बुद्ध, को उपलब्धिहरु जीउ, बुद्धि, आदि: अकल्पनीय सर्वोच्च परम आनन्द.

यसरी, जब सबै गल्ती [मन] हटाइन्छ र अन्तमा ल्याउँछ, प्रभाव उत्पन्न हुन्छ - "गल्ती [मन] बुद्धिको रूपमा प्रभात।" यो a को पूर्णता हो बुद्ध, को उपलब्धिहरु जीउ, बुद्धि, आदि: अकल्पनीय सर्वोच्च परम आनन्द.

ཞེས་ པ་ པ་ རྣལ་ འབྱོར་ འབྱོར་ དབང་ དབང་ ཕྱུག་ གྲགས་ གྲགས་ པ་ མཚན་ གྱི་ གསུང་ པ་ པ་ བྲལ་ བྲལ་ གདམས་ ཨྠི ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ཨྠི ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ ྀ।
चार स्थायित्वहरूबाट स्वतन्त्रताको यो निर्देशन योगीहरूका स्वामी ड्रक्पा ग्याल्त्सेनले बोलेका थिए।

अतिथि लेखक: Nubpa Rigdzin Drak