अगस्ट 28, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बुद्धलाई अधिकारको रूपमा प्रमाणित गर्ने उल्टो प्रणाली

प्रमानवर्तिकाको श्लोक 146, अगाडि र उल्टो प्रणालीले बुद्धलाई एक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्