जुन 26, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सर्वज्ञानको यात्रा गर्न सजिलो बाटो

समानीकरण र आदानप्रदानमा ध्यान र समीक्षा...

आफू र अरूलाई समान बनाउन र आदान प्रदान गर्ने ध्यानको माध्यमबाट बोधचित्ता उत्पन्न गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्