जुन 7, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

तपाईंले सोच्नु भएको सबै कुरा विश्वास नगर्नुहोस् को आवरण।
पुस्तक

बुद्धि र करुणा संग जिउने

पुस्तकको लागि एक अध्ययन गाइड "तपाईंले सोच्नुहुने सबै कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्।"

पोष्ट हेर्नुहोस्