अप्रिल 11, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

आमाबाबु-बच्चा सम्बन्ध

कसरी अपेक्षा र गलत धारणाहरूले आमाबाबु-बालको सम्बन्धमा कठिनाइहरू निम्त्याउन सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्