सेप्टेम्बर 13, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शरण Ngöndro

संघ शरण

प्रारम्भिक अभ्यास (ngöndro) को भागको रूपमा संघका गुणहरू कसरी प्राप्त गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शरण Ngöndro

धर्म शरण

प्रारम्भिक अभ्यासमा संलग्न हुँदा बुद्धको शिक्षाको बारेमा गलत धारणालाई कसरी शुद्ध गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
दिमागलाई टेम गर्दै

परोपकारी मनसाय

समानताको भावना खेती गर्ने अभ्यासहरू; बोधचित्ताको विकासको लागि सात-बिन्दु कारण र प्रभाव विधि।

पोष्ट हेर्नुहोस्