जुन 15, 2006

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

चीजहरू कसरी अवस्थित छन्

कसरी चीजहरू निर्भर रूपमा अवस्थित छन् भन्ने कुराले हामीलाई कष्ट बिना कार्य गर्न र करुणा खेती गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पद 9

वस्तुहरू स्वाभाविक रूपमा अवस्थित नभएको रूपमा देखेर र हामी कसरी व्यवहार गर्छौं भनेर परिवर्तन गरेर करुणा उत्पन्न गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्