जुन 13, 2006

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पद 8

कसरी नश्वरता बुझ्न हामीलाई आत्मको वास्तविक प्रकृति हेर्न र लामो विकास गर्न मद्दत गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्