Talks, reviews, and interviews related to Venerable Thubten Chodron’s books.

Books RSS feed for this section

Talks, reviews, and interviews related to Venerable Thubten Chodron’s books.

Bìa sách của Xử Lý Nóng Giận bằng Tiếng Việt.

Xử lý Nóng Giận

Sự đa dạng của những phương pháp Phật Giáo ̣để chế ngự cơn nóng giận, không phải bằng thay ̣̣đổi điều gì đang xảy ra, mà bằng xử lý tâm cu

Learn More