Nét đẹp của Tu viện Xá Vệ (Sravasti)

Print Friendly, PDF & Email
  • Tu viện Xá Vệ là viên ngọc quý hiếm ở miền Tây
  • Đó là tu viện Phật giáo nơi tăng ni và Phật tử đến học giáo lý của đức Phật và cùng nhau tu tập trong tinh thần hòa hợp
  • Xin chân thành cảm niệm công đức của tổ chức Viet Nalanda Foundation đã giúp dịch và chuyển âm video này sang tiếng Việt
07-29-16 Nét đẹp của Tu viện Xá Vệ (Sravasti)

Find more on these topics: ,