Nét đẹp của Tu viện Xá Vệ (Sravasti)

Print Friendly, PDF & Email
  • Tu viện Xá Vệ là viên ngọc quý hiếm ở miền Tây
  • Đó là tu viện Phật giáo nơi tăng ni và Phật tử đến học giáo lý của đức Phật và cùng nhau tu tập trong tinh thần hòa hợp
  • Xin chân thành cảm niệm công đức của tổ chức Viet Nalanda Foundation đã giúp dịch và chuyển âm video này sang tiếng Việt
Nét đẹp của Tu viện Xá Vệ (Sravasti)

Find more on these topics: ,