upasampada

Full ordination as a bhikshu or bhikshuni. (Pali: upasampanna)

« Back to Glossary